Regulaminy
  /    /  Regulaminy

Regulaminy

Pobierz regulaminy, zarządzenie, uchwały itp.
Zarządzenie nr 1 w sprawie organizacji kształcenia
Zarządzenie nr 2 w sprawie utworzenia Biura Współpracy Międzynarodowej
Zarządzenie nr 3 w sprawie przeglądów bibliotecznych
Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania koordynatorów praktycznej nauki języka
Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania koordynatorów praktycznej nauki języka
Zarządzenie nr 6 w sprawie formatu prac dyplomowych
Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad składania prac dyplomowych
Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania pełnomocnika ds. studenckich
Zarządzenie nr 9 w sprawie zasad rozwiązywania konfliktów
Zarządzenie nr 10 w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy
Zarządzenie nr 11 w sprawie intensyfikacji prac działalności Rady Biznesu
Zarządzenie nr 12 w sprawie skarg i wniosków
Zarządzenie nr 13 w sprawie przedłużenia rekrutacji
Zarządzenie nr 14 w sprawie zasad składania prac dyplomowych
Zarządzenie nr 15 w sprawie przeglądów współpracy z otoczeniem
Zarządzenie nr 16 w sprawie oceny umiędzynarodowienia
Zarządzenie nr 17 w sprawie ustalenia wysokości progu dochodu na osobę
Uchwała numer 3 Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia inżynierskie na kierunku Budownictwo oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2022/2023.
Uchwała numer 1 Senatu w sprawie przyjęcia raportu samooceny dla kierunku Filologia, studia I stopnia , profil praktyczny
Uchwała numer Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia kierunku Filologia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2022/2023.
Indywidualny tok studiów
Kodeks etyki studenta ULT
DYPLOM – wzór studia I stopnia
Opis dokumentu publicznego
Pytania – egzaminy dyplomowe – studia I stopnia Linguistics – Examination Questions – pula pytań ogólnych
Procedura dyplomowania na kierunku Filologia
Aplikacyjność prac dyplomowych
Regulamin Biblioteki
Regulamin Egzaminu PNJ
Regulamin ECTS
Regulamin Samorządu Studenckiego
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
Regulamin antyplagiatowy
Dziennik praktyk
Regulamin praktyk
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
Deklaracja organizacji praktyki
Formularz weryfikacji efektów p. ogólnopedagogiczna
Formularz weryfikacji efektów p. przedmiotowa
Program praktyk nauczycielskich
Umowa dla praktyki nauczycielskiej
SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy
Regulamin praktyk zawodowych
Potwierdzenie odbycia praktyk
Sprawozdanie opiekuna praktyk
Wzór dziennika praktyk
Arkusz potwierdzenie efektów – Zarządzanie
Regulamin praktyk zawodowych
Potwierdzenie odbycia praktyk
Wzór dziennika praktyk