Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  /    /  Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

W celu jak najlepszego powiązania programów i efektów uczenia się na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi regionu północnego Mazowsza, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Uczelnia nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Mając na uwadze dbałość o utrzymywanie dobrych relacji z naszymi Partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, cały czas staramy się prowadzić dialog, tak aby poznać ich potrzeby i wypracować płaszczyzny dalszej działalności. Relacje z podmiotami z sektora gospodarczego jak i sektora administracji publicznej  pełnią istotną rolę w rozwoju Uczelni.

Uczelnia prowadzi współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tworzeniu, realizacji oraz doskonaleniu programów studiów. Priorytetem współpracy jest weryfikacja założeń programowych wraz z zakładanymi efektami uczenia się nabywanymi przez studentów i absolwentów w toku studiów filologicznych w relacji do zapotrzebowania rynku. Konsultacje odbywają się w szczególności w oparciu o system ankietyzacji interesariuszy zewnętrznych, co pozwala na uzyskanie opinii możliwie dużej grupy badawczej, a także ułatwia porównanie uzyskanych wyników. Interesariusze zewnętrzni stanowią grupę potencjalnych pracodawców.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym owocuje ponadto na polu obsady zajęć dydaktycznych i modyfikacji treści kształcenia przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie zawodowe. Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych angażowani są w prowadzenie zajęć dydaktycznych, warsztatów.

W ramach praktyk Uczelnia współpracuje ze szkołami podstawowymi, biurem współpracy międzynarodowej, przedsiębiorstwami z sektora publicznego i prywatnego, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, poza tą związaną z programem studiów, obejmuje w szczególności zapraszanie ich przedstawicieli na spotkania ze studentami, wizyty studyjne z udziałem praktyków jak również organizację konferencji.

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu uczestniczy w działaniach na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Aktywność w tym obszarze dotyczy organizacji szkoleń i konferencji m.in. dla kadry szkół podstawowych z udziałem zagranicznych praktyków na poziomie krajowym i ponadnarodowym w zakresie edukacji. Uczelnia angażuje się w programy społeczne organizując na rzecz dzieci i młodzieży warsztaty i obozy językowe z udziałem zagranicznych praktyków.

Interesariusz zewnętrzny → Uczelni

Współpracę z naszą Uczelnią można nawiązać :

1) w obszarze zawodowych praktyk studenckich (jako praktykodawca)

Wśród możliwych formy współpracy rozróżnia się dwie opcje: współpraca instytucjonalna (stała) oraz współpraca jednostkowa (przyjęcie na praktykę konkretnego studenta).

Mile widziane miejsca praktyk: biura tłumaczeń lub instytucje i zakłady pracy zatrudniające tłumaczy, biura współpracy międzynarodowej, szkoły podstawowe, szkoły językowe.

2) współpracy w konstruowaniu, realizacji oraz doskonaleniu programów studiów (jako oceniający / uczestniczący przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego)

W tym obszarze prosimy o dokonanie weryfikacji założeń programowych wraz z zakładanymi efektami uczenia się nabywanymi przez studentów i absolwentów w toku studiów filologicznych w relacji do zapotrzebowania rynku. Występujecie więc Państwo w charakterze przyszłego pracodawcy.

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego biorą ponadto udział w charakterze gości w posiedzeniach Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

3) spotkania ze studentami konferencje, seminaria naukowe (jako prelegent)

W tym obszarze możecie Państwo wystąpić w charakterze zaproszonego gościa. Możecie Państwo, opowiedzieć o obszarze zawodowym, w którym się specjalizujecie, zaprezentować ciekawe zagadnienie prawne czy przybliżyć zawód, który wykonujcie.

Jeśli wystąpienie ma przybrać charakter bardziej naukowy zapraszamy do czynnego udziału w charakterze prelegentów w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez Uczelnię.

Uczelnia → Interesariuszowi zewnętrznemu

Przynależność do grona przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego może przynieść Państwu szereg korzyści:

1) prestiż

Stwarzamy Państwu możliwość dołączenia do grona interesariuszy zewnętrznych mających wpływ na podnoszenie jakości kształcenia na studiach filologicznych.
W przypadku nawiązania stałej współpracy okoliczność ta może zostać potwierdzona przez Uczelnię – informację taką możecie Państwo umieścić np. na swojej stronie internetowej.

2) pierwszeństwo w wyszukaniu kandydatów na przyszłych pracowników

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu to otwarci na pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych młodzi ludzie. Z Państwa pomocą zdobędą niezbędne doświadczenie.

3) udział w ciekawych wydarzeniach naukowych

Uczelnia stwarza możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach, seminariach naukowych, warsztatach organizowanych przez Uczelnię (udział bierny oraz czynny);

4) udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

Istnieje możliwość publikacji artykułu naukowego na stronie Uczelni.