Współpraca
  /    /  Współpraca

Partnerzy krajowi:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 27 września 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskimi w Olsztynie, którą reprezentował Rektor prof. dr. hab. Ryszard J. Górecki.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu i Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu posiada uprawniania do kształcenia zakresie filologii na poziomie studiów I i II stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie język i literatura.

Ponadto porozumienie określania organizację przedsięwzięć w tematyce wspólnych zainteresowań w szczególności konferencji, seminariów, szkoleń specjalistycznych, dotyczących obszarów związanych z upowszechnianiem wiedzy.

Porozumienie o współpracy jest zawierane dla całej uczelni i umożliwia prowadzenie studiów w siedzibie, w filiach, na każdym poziomie i profilu dla danego kierunku studiów.

Podstawą prawną porozumienia są Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450).

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 2 stycznia 2014 r. podpisała porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Politechniką Warszawską, którą reprezentował Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie kierunków i zasad współpracy w zakresie badań naukowych w dziedzinach i dyscyplinach naukowych niezbędnych do utworzenia i prowadzenia jednostki wspólnej. Ponadto porozumienie określa współpracę w obszarach dotyczących opracowania i przygotowania dokumentacji niezbędnej do utworzenia nowych kierunków; organizowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, studiów podyplomowych; organizowania konferencji i seminariów; współdziałanie w zakresie podnoszenie kwalifikacji kadry w ramach posiadanych uprawnień; realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie ustalonym przez Strony Porozumienia.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 28 marca 2014 r. podpisała porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie (obecnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im Ignacego Mościckiego w Ciechanowie), którą reprezentował Rektor prof. nadzw.dr hab. Leszek Zygner.

W ramach porozumienia o współpracy Uczelnie zobowiązały się m.in do wspólnego opracowywania wybranych programów nauczania, w szczególności w zakresie nowych kierunków i specjalności realizowanych w obu uczelniach; organizowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym; organizowanie wspólnych konferencji i seminariów; realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie ustalonym przez strony porozumienia; współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktyczno-naukowej w ramach posiadanych uprawnień

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Intraservis Job właściciel marki Tvojarabota

Intraservis Job właściciel marki Tvojarabota

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 18 listopada 2021 r. podpisała porozumienie o współpracy z firmą Intraservis Job właścicielem marki Tvojarabota odnoszącej się do projektu edukacyjnego: studiujepracuje.pl.

W ramach porozumienia Uczelnia oraz Intraservis Job zobowiązują się do wzajemnych działań promocyjnych wśród kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki na Uczelni oraz studentów, którzy tą naukę już podjęli, i myślą poważnie, żeby równolegle z nauką pracować.

Intraservis Job zapewni swoim pracownikom dostęp do materiałów rekrutacyjnych Uczelni, możliwość reklamowania usług Uczelni wśród pracowników Firmy oraz w swoich kampaniach marketingowych.

Uczelnia zobowiązuje się zapewnić swoim studentom dostęp do materiałów reklamowych odnoszących się do projektu studiujepracuje.pl. Uczelnia będzie w miarę posiadanych możliwości udostępniać w formie elektronicznej wiadomości o aktualnych ofertach pracy zamieszczanych przez Firmę dla zainteresowanej grupy studentów.

Współpraca z zagranicą

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 12 września 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University, który reprezentował Rektor Mukhtar Tolegen.

Głównym celem porozumienia jest realizacja wspólnie opracowanego Programu Mobilności Akademickiej dla studentów i pracowników obu Uczelni. Porozumienie określa zasady i warunki dotyczące organizacji Mobilności Akademickiej, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz zasady wspierania działań w zakresie edukacji. Ponadto w ramach porozumienia Uczelnie mogą wdrożyć mechanizmy podnoszące jakość kształcenia poprzez tworzenie wspólnych programów, organizowanie wspólnych konferencji i seminariów; realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie ustalonym przez strony porozumienia oraz współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktyczno-naukowej w ramach posiadanych uprawnień.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 30 maja 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, który reprezentował Rektor Salima S. Kunanbayeva.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca między stronami w zakresie kształcenia i szkolenia specjalistycznego dotycząca wspólnych działań naukowych i badawczych oraz realizacja wspólnie opracowanego Programu Mobilności Akademickiej dla studentów i pracowników obu Uczelni.
Porozumienie ponadto określa zasady realizacji wspólnie opracowanego Programu dwudyplomowego kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w zakresie filologii.

Porozumienie określa także wspólne działania poprzez wzajemną pomoc w doskonaleniu procesów edukacyjnych i naukowych, wymianę doświadczenia zawodowego i dokumentacji w celu zapewnienia jakości programów kształcenia, promowanie wspólnych badań naukowych w tym tworzenie wspólnej edukacji naukowej i struktur badań naukowych.

Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny

Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny (Republika Białoruś)

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal w dniu 20 lutego 2019 r. podpisała porozumienie o współpracy z Mińskim Państwowym Uniwersytetem Lingwistycznym reprezentowany przez Rektor dr Natalię Baranawa.

Zgodnie z porozumieniem współpraca jest realizowana w następujących obszarach: realizacja wspólnego programu w zakresie filologii na poziomie studiów
I i II stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w dziedzinie nauk humanistycznych oraz w dziedzinie nauk społecznych
oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych w wyżej wymienionych dziedzinach.
Porozumienie ponadto umożliwia tworzenie wspólnych programów studiów I i II stopnia, organizowanie staży dla studentów, magistrantów i wykładowców,
realizacja programu dwudyplomowego kształcenia w zakresie filologii na poziomie studiów I i II stopnia i studiów podyplomowych, wymianę
kadry akademickiej w celach dydaktycznych i naukowych bada oraz publikowanie wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron.

Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan),

Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan)

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu oraz Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja (Republika Kazachstan), reprezentowany przez Rektora prof. Pralijewa Sieryka Żajałauowicza, dnia 30 września 2011 r. zawarły Porozumienie w sprawie realizacji Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego w zakresie filologii. Głównym celem niniejszego porozumienia jest realizacja wspólnie opracowanego Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego w zakresie filologi

Al-Farabi_University_-_logo_-_01-298x300

Uniwersytet Syrdaria (Republika Kazachstan)

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal  dnia 30 września 2012 r.  podpisała umowę z Uniwersytetem Syrdaria (Republika Kazachstan). Umowa została zawarta w celu podjęcia współpracy w dziedzinie edukacji i w zakresie podejmowania badań naukowych i innych przedsięwzięć. Uniwersytet Syrdaria i Uczelnia Lingwistyczno – Techniczna ustaliły, że obie uczelnie będą dążyły do współpracy w zakresie kształcenia i prowadzenia badań w obszarze wspólnych zainteresowań. W ramach umowy obie uczelnie będą wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę między wykładowcami, wydziałami, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz studentami.

Герб_Черкаського_національного_університету_ім._Б._Хмельницького

Czerkaski Państwowy Uniwersytet Technologicznym na Ukrainie

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal zawarła umowę o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym na Ukrainie. Współpraca naukowo-badawcza Uczelni realizowana będzie w następujących formach: przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie nauk filologicznych, organizowania dwustronnych seminariów, publikacji wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron, wymiana publikacji naukowych, skryptów i pomocy naukowo-dydaktycznych, realizacja programu dwudyplomowego kształcenia na pozio­mie studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich). Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu ponadto zarwała z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym na Ukrainie umowę о współpracy w ramach realizacji Programu dwudyplomowego kształcenia magisterskiego.

1780162_1483091841904061_1837686659_o-300x216

IEEF (Indo – European Education Foundation).

Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu i Filii w Świeciu – dr Elżbieta Sternal  nawiązała współpracę z IEEF (Indo – European Education Foundation). Celem współpracy jest obopólny rozwój naukowy i pozanaukowy, który ma doprowadzić do przeprowadzenia wymiany studentów i rozpoczęcia studiów na ULT przez studentów z Indii i Regionu Indii.

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.pl).

Qazyna Education

Międzynarodowe Centrum Naukowo – Metodyczne Qazyna Education

Porozumienie o współpracy z dnia 13 sierpnia 2021 r. między Uczelnią Lingwistyczno – Techniczną w Przasnyszu a Międzynarodowym Centrum Naukowo – Metodycznym Qazyna Education. Przedmiotem współpracy jest:

 1. realizacja stażu naukowego w zakresie nauk humanistycznych, również w zakresie nauk technicznych,
 2. rozwój naukowych kompetencji stażystów,
 3. pomoc w opanowaniu umiejętności prowadzenia naukowo – badawczej pracy,
 4. organizacja naukowych konferencji i seminariów,
 5. publikacja wyników badań naukowych prac stażystów w monografii Humanistica21.

Uczelnia Lingwistystyczno – Techniczna w Przasnyszu współpracuje z wieloma przedszkolami, szkołami, firmami, organizacjami i instytucjami.

Sieć instytucji współpracującujących jest stale rozszerzana. Współpraca ta ma na celu stworzenie studentom wielu możliwości odbywania praktyk zawodowych oraz możliwości wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów w praktyce oraz uczestnictwo w stałym rozwoju Uczelni. Do organów współpracujących należą m.in.:

 • Językowe Przedszkole „ The Academy of Smurfs” w Ciechanowie oraz w Przasnyszu;
 • Miejskim Przedszkolem nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu;
 • Miejskim Przedszkolem nr 2 z oddziałami integracyjnymi;
 • Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu;
 • Szkołą Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu;
 • Szkołą Podstawową nr 3 w Przasnyszu;
 • Szkołą Podstawową nr 5 w Przasnyszu;
 • Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu;
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu;
 • Medyczną Szkołą Policealną w Przasnyszu;
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu;
 • Stowarzyszeniem Zaczarowany Zakątek w Przasnyszu;
 • Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Zenon Urbanowski;
 • Biurem Tłumaczeń DAG- CENTER Dagmara Pacewicz;
 • Biurem Tłumaczeń „Dor – Tekst” Dorota Jaszcz;
 • Biurem Tłumaczeń „Supertłumacz” Tomasz Muszyński;
 • NOVDOM Sp. z o.o.;
 • Zakładem Remontowo – Budowlanym Szymon Perdjon;
 • REMBUD Sp. z o. ;
 • WN – Projekt Wojciech Nosarzewski;
 • Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. J. Gronostajscy;
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim;
 • „CENTRUM” Hanna Żaczek – Wróblewska;
 • SPZZOZ W Przasnyszu;
 • ALFA Strefa Rozwoju Osobistego w Przasnyszu;
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ JESTEM” w Przasnyszu;
 • Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym Robert Marchliński;
 • Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „WR” Tomasz Romanik;
 • „ARBA” Sp. z o. o.;
 • Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „KK-D” Adrian Knieć;
 • Urzędem Miasta i Gminy w Chorzelach;
 • Urzędem Gminy Czernice Borowe;
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Grudziądzu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu
 • Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
 • Jednostka Wojskowa nr 1195
 • Infra – kom Cezary Mikołajewski
 • WIXBUD SPÓŁKA AKCYJNA
 • Veolia Water Technologies Sp. z o. o.
 • FHU STEP-UP Magdalena Otulak
 • F.H.U Monika Sendrowska
 • Renata Jaraczewska Tłumacz Języka Niemieckiego