Stypendia
  /  Stypendia

Szeroka oferta stypendiów

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Sprawy i pytania dotyczące stypendiów należy kierować na adres mailowy: stypendia@ult.edu.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW w roku 2023/2024: 20 października 2023

Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 86.1) studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora;
4) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
5) zapomogę;
6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną

Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta.

1. Zgodnie z art. 93. 1. Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4  (stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogę; stypendium rektora)  i art. 359 ust. 1 (Stypendium ministra dla studenta wykazującego się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowym) tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł.

2. Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym:

a) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

b) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

4. Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

5. Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

 

2. Warunki otrzymania stypendium

2. 1. Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Do 15 października każdego roku akademickiego rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki:

 • wyróżniające wyniki w nauce, tj. przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen (wyliczoną zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów ULT w Przasnyszu przez pracownika właściwego wydziału),
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student:

 • na studiach pierwszego stopnia, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,
 • na studiach drugiego stopnia , pierwszego roku, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia tj. uzyskał za poprzedni rok akademicki:
 • wyróżniające wyniki w nauce, tj. przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen (wyliczoną zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów ULT w Przasnyszu przez pracownika właściwego wydziału),
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora nie przysługuje również studentowi, który w poprzednim roku akademickim powtarzał rok lub semestr studiów, nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, jeden z semestrów zaliczył warunkowo.

Jeżeli w okresie pobierania stypendium rektora, student zostanie skierowany na urlop, wypłatę zawiesza się od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu.

Podstawowe kryteria oraz zasady uzyskania świadczenia:

Średnia ocen:

Podstawowym kryterium jest średnia ważona ze wszystkich ocen z całego roku, tj. z egzaminów i zaliczeń. Jako wagi ocen traktowane są punkty ECTS. Kwota otrzymanego świadczenia zależna jest od uzyskanej średniej ocen przez studenta-wnioskodawcę. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeżeli uzyska, co najmniej 40 punktów, obliczone zgodnie z zasadą określoną w ust. 7 pkt 1.

Osiągnięcia naukowe

Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • zrecenzowane publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały pozytywną rekomendację wyznaczonego pracownika Uczelni Lingwistyczno-Technicznej zatwierdzoną przez rektora,
 • czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych, poddany pozytywnej ocenie przez rektora,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność badawczo-naukową,
 • udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych grantów badawczych, potwierdzony opinią kierownika grantu i rektora.

Wyżej wymienione osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

Składając wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe należy pamiętać aby dane osiągnięcia udokumentować.

Stypendium rektora w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w porozumieniu z Samorządem Studenckim Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą ubiegania się o to stypendium jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów.
 • Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student, który spełnia warunki ubiegania się o stypendium socjalne:

 • z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w przypadku gdy codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie;
 • oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Aktualnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2023/2024 nie może przekroczyć 1294,40 zł. Netto. Studenci z dochodem wyższym niż 1294,40 zł. nie mogą uzyskać stypendium.

 

Podstawowe dokumenty, najczęściej (nie jest to pełna lista dlatego w szczególnie skomplikowanych sytuacjach może okazać się niezbędne przedstawienie dodatkowych dokumentów) dołączane do wniosku:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach dla każdego pełnoletniego członka rodziny (również w sytuacji braku dochodu),
 • zaświadczenie o wysokości pełnej (9% podstawy) składki zdrowotnej w 2021 – z ZUS-u lub od pracodawcy (w przypadku kilku źródeł dochodów u jednej osoby, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej od każdego dochodu)
  • Uwaga: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
  • zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować),
  • dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • „dochodu utraconego”,
  • dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu),
  • gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

 

Dla studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600,00 zł. istnieje wymóg dołączenia do wniosku ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY.

Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, kiedy zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić. W przypadku ewentualnego braku zaświadczenia należy złożyć wyjaśnienie z jakiego powodu rodzina nie wystąpiła o pomoc do ośrodka, mimo skrajnie trudnej sytuacji materialne – w formie pisemnej.

Brak zaświadczenia lub wyjaśnienia braku zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Uwaga: Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student, który posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 (stypendium dla osób niepełnosprawnych) tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Uwaga: do wniosku należy załączyć aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Zapomoga

Zapomogę – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta.

Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, chorobę studenta lub chorobę w rodzinie studenta,
 • śmierć w rodzinie studenta,
 • utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta,
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
 • udokumentowaną inną nagłą zmianę jego sytuacji materialnej.

 

Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.

Student może otrzymać zapomogę w jednorazowej wysokości do 2500 zł.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia losowego, na które student powołuje się w swoim wniosku.

Wniosek o przyznanie zapomogi student przygotowuje samodzielnie. Oprócz danych osobowych studenta powinien on zawierać precyzyjne uzasadnienie wraz z załącznikami dokumentującymi pogorszenie się sytuacji materialnej studenta oraz oświadczenia dostępne do pobrania ze strony internetowej.

 

Wymagane dokumenty

 1. a) poświadczenie zajścia zdarzenia losowego, na które się student powołuje,
  b) dokumenty potwierdzające miesięczne dochody studenta i każdego członka rodziny za 3 ostatnie miesiące przed złożeniem wniosku,
  c) rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane z wydarzeniem losowym,
  d) inne dokumenty potwierdzające fakty i sytuację rodziny opisane we wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (ZAŁĄCZNIK nr 15)

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ ZAŁĄCZNIKI (pełny wykaz znajduje się w Regulaminie świadczeń)