Stypendia
  /  Stypendia

Szeroka oferta stypendiów

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Sprawy i pytania dotyczące stypendiów należy kierować na adres mailowy: stypendia@ult.edu.pl

Formy pomocy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 86.1) studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora;
4) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
5) zapomogę;
6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną

Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta.

Zgodnie z art. 93. 1. Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4  (stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogę; stypendium rektora)  i art. 359 ust. 1 (Stypendium ministra dla studenta wykazującego się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowym) tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

 

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy student, który:

a) uzyskał wysoką ważoną średnią ocen w poprzednim roku akademickim – przynajmniej 4,00 i posiada wpis na kolejny semestr studiów,
b) posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i posiada wpis na kolejny semestr studiów,
c) posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne z poprzedniego roku akademickiego i posiada wpis na kolejny semestr studiów,

 

Student może ubiegać się o stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z wyjątkiem studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który może ubiegać się o stypendium rektora pod warunkiem, że:
a) studia drugiego stopnia rozpoczął w ciągu jednego roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia,
b) spełnił na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia odpowiednie warunki ubiegania się o to stypendium ( w zależności od wybranej podstawy ubiegania się).

Kryteria oraz szczegółowe zasady uzyskania świadczenia:

Średnia ocen:

Podstawowym kryterium jest średnia ważona ze wszystkich ocen z całego roku, tj. z egzaminów i zaliczeń. Jako wagi ocen traktowane są punkty ECTS. Kwota otrzymanego świadczenia zależna jest od uzyskanej średniej ocen przez studenta-wnioskodawcę.

Osiągnięcia naukowe

Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
1) zrecenzowane publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały pozytywną rekomendację wyznaczonego pracownika Uczelni Lingwistyczno-Technicznej zatwierdzoną przez rektora,
2) czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych, poddany pozytywnej ocenie przez rektora,
3) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność badawczo-naukową,
4) udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych grantów badawczych, potwierdzony opinią kierownika grantu i rektora.

Wyżej wymienione osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

Składając wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe należy pamiętać aby dane osiągnięcia udokumentować.

Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Punktację za osiągnięcia naukowe:

Rodzaj osiągnięcia naukowego:

 • odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS ,MOSTAR, MOSTECH) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe – 0,60 punktów
 • artykuł naukowy w krajowym czasopiśmie recenzowanym – 0,70 punktów
 • publikacja książkowa/ monografia recenzowana – 1,00 punktów
 • czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym (tj. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym – 0,50 punktów
 • czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym (tj. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym – 0,70 punktów
 • czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu uczelnianym (tj. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym – 0,20 punktów
 • otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej zgodnej z kierunkiem studiów – 0,70 punktów
 • udział w grancie międzynarodowym, potwierdzony podpisaną umową – 2,00 punktów
 • udział w grancie krajowym, potwierdzony podpisaną umową – 1,00 punktów
 • udział w grancie uczelnianym, potwierdzony podpisaną umową – 0,50 punktów

W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe, punktów uzyskanych w zakresie tego samego tematu nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.

Osiągnięcia artystyczne

Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora, uważa się:

1) osiągnięcia indywidualne,

2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej zajętego w takim konkursie trzeciego miejsca.

Osiągnięcia artystyczne

Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Punktację za osiągnięcia artystyczne:

Rodzaj osiągnięcia artystycznego   

 • indywidualna publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) – 0,50 punktów
 • zespołowa publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) – 0,30 punktów
 • prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji  placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna – 0,30 punktów
 • prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji  placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowa – 0,20 punktów
 • otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – indywidualnie – 0,30 punktów
 • otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – zespołowo – 0,20 punktów
 • W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia artystyczne, o których mowa powyżej, punktów za osiągnięcia o tej samej tematyce, prezentowanych w różnych miejscach, nie sumuje się.

Osiągnięcia sportowe

Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium mogą ubiegać się studenci:  II i III roku studiów pierwszego stopnia, I i II roku studiów drugiego stopnia,  II, III, IV  i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz II, III i IV roku studiów inżynierskich.

Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia poniższa tabela:

Osiągnięcia sportowe – ranga zawodów   Punktacja za uzyskane miejsce
1. 2. 3. 4. 5. za udział
Mistrzostwa Polski 2,00 1,90 1,80 1,00 0,90 0,80
Akademickie Mistrzostwa Polski 1,80 1,50 1,40 1,30 1,20 0,50
Mistrzostwa Województwa (osiągnięcia indywidualne) 0,70 0,60 0,50
Mistrzostwa Województwa (osiągnięcia w grach zespołowych) 0,60 0,50 0,40
Czynny udział w grach zespołowych I i II ligii 0,20

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się.

Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych.

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

otrzymuje 5 punktów. W przypadku uzyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych – punkty sumuje się.

 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
 • Akceptacji osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).
 • Rodzaje osiągnięć sportowych wymienione powyżej odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku:

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2022 r. Osiągnięcia te muszą być uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia.
 • W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Podczas punktacji nie będą uwzględniane:

– publikacje o charakterze rozbieżnym niż wyżej wymienione (np. relacja z konferencji, recenzja filmu), a także opublikowanie abstraktu referatu lub posteru w księdze abstraktów,

– inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje, nagrody w ramach konferencji),

– odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych,

– przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji,

– zaprezentowanie danego dzieła artystycznego więcej niż jeden raz,

– działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych,

– bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium rektora:

Uwaga: to od jakiej średniej na danym kierunku, w danym roku akademickim zostaną przyznane stypendia i jaka będzie ich wysokość zależy od liczby wszystkich wniosków, które zostaną złożone oraz wysokości środków finansowych, jakimi dysponowała będzie komisja stypendialna.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o te świadczenia ustala Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w porozumieniu z Samorządem Studenckim Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu.

O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą ubiegania się o to stypendium jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów.
 • Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.
 • Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich).

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student, który spełnia warunki ubiegania się o stypendium socjalne:

 • z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, w przypadku gdy codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie;
 • oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Aktualnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2023/2024 nie może przekroczyć 1294,40 zł. Netto. Studenci z dochodem wyższym niż 1294,40 zł. nie mogą uzyskać stypendium.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium socjalne:

Podstawowe dokumenty, najczęściej (nie jest to pełna lista dlatego w szczególnie skomplikowanych sytuacjach może okazać się niezbędne przedstawienie dodatkowych dokumentów) dołączane do wniosku:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach dla każdego pełnoletniego członka rodziny (również w sytuacji braku dochodu),
 • zaświadczenie o wysokości pełnej (9% podstawy) składki zdrowotnej w 2021 – z ZUS-u lub od pracodawcy (w przypadku kilku źródeł dochodów u jednej osoby, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej od każdego dochodu)
  • Uwaga: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
  • zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować),
  • dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • „dochodu utraconego”,
  • dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu),
  • gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

Dla studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600,00. istnieje wymóg dołączenia do wniosku ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY.

Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, kiedy zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić. W przypadku ewentualnego braku zaświadczenia należy złożyć wyjaśnienie z jakiego powodu rodzina nie wystąpiła o pomoc do ośrodka, mimo skrajnie trudnej sytuacji materialne – w formie pisemnej.

Brak zaświadczenia lub wyjaśnienia braku zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Uwaga: Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję.

 

Stypendia ważne pytania i odpowiedzi 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student, który posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 (stypendium dla osób niepełnosprawnych) tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych-do pobrania (ZAŁĄCZNIK 2)

Uwaga: do wniosku należy załączyć aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

 

Zapomoga

Zapomogę – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta.

 

Za przyczyny losowe uważa się w szczególności:

 • ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, chorobę studenta lub chorobę w rodzinie studenta,
 • śmierć w rodzinie studenta,
 • utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta,
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
 • udokumentowaną inną nagłą zmianę jego sytuacji materialnej.

 

W ramach tego okresu, zapomoga przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.

Student może otrzymać zapomogę w jednorazowej wysokości do 2500 zł.

 

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, uzyskany za granicą.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia losowego, na które student powołuje się w swoim wniosku.

Wniosek o przyznanie zapomogi student przygotowuje samodzielnie. Oprócz danych osobowych studenta powinien on zawierać precyzyjne uzasadnienie wraz z załącznikami dokumentującymi pogorszenie się sytuacji materialnej studenta oraz oświadczenia dostępne do pobrania ze strony internetowej.

Wymagane dokumenty

a) poświadczenie zajścia zdarzenia losowego, na które się student powołuje,
b) dokumenty potwierdzające miesięczne dochody studenta i każdego członka rodziny za 3 ostatnie miesiące przed złożeniem wniosku,
c) rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane z wydarzeniem losowym,
d) inne dokumenty potwierdzające fakty i sytuację rodziny opisane we wniosku.

Wniosek o przyznanie zapomogi- do pobrania (ZAŁĄCZNIK 4)

Termin składania wniosków o stypendia upływa 15 października.

Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

 

2. Warunki otrzymania stypendium

2. 1. Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Do 15 października każdego roku akademickiego rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

WordPress PopUp Plugin