Program studiów
  /  Program studiów

Program kształcenia

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Kierunek: Budownictwo
Specjalność: Konstrukcje budowlane

Kierunek: Filologia I stopnia

Kierunek: Budownictwo

Specjalność: Konstrukcje budowlane

Poziom kształcenia / forma kształcenia: studia pierwszego stopnia / stacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: obszar nauk technicznych

Ogólna informacja dotycząca programu kształcenia

Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Kluczowymi punktami wpisanymi w tekst misji i strategii rozwoju uczelni są:

 1. kształcenie specjalistów i dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentom w zakresie realizowanego kierunku kształcenia istotnego z punktu widzenia poznawczego oraz ściśle związanego z gospodarką regionu.
 2. rzetelne przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego typu specjalistów.
 3. wspieranie dążeń studentów i kadry dydaktycznej do ciągłego rozwoju zawodowego i naukowego.

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności/specjalizacji, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb kandydatów” oraz zagwarantowanie studentom najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy i umożliwiających „sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym”.

Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

a) Zasadnicze cele kształcenia wspólne dla kierunku

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: architektura i urbanistyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, informatyka, logistyka.

Zasadnicze cele kształcenia dla kierunku:

 • przekazanie wiedzy w zakresie wykonywania obiektów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz techniki komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii i organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów budynków i innych budowli inżynierskich
 • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników w formie pisemnej ustnej

Kształcenie trwa 8 semestrów. Końcowym efektem studiów jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej inżynierskiej, stanowiącej podstawę złożenia egzaminu dyplomowego, upoważniającego do otrzymania tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Absolwent tego kierunku studiów posiada wiedzę: ogólną, obejmującą wiedzę w zakresie nauk matematyczno –fizycznych, humanistycznych oraz prawnych; zawodową, obejmującą zagadnienia ogólnobudowlane, wytrzymałości materiałów, mechaniki gruntów i budowli, konstrukcji betonowych i metalowych oraz technologii robót i materiałów budowlanych; ekonomiczną, w zakresie organizacji i zarządzania oraz optymalizacji poszczególnych składowych procesu budowlanego.

Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, trwające 6 miesiące. Podstawowym celem praktyk jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie inżyniera budownictwa. Miejscem odbywania praktyk są: przedsiębiorstwa budowlane i budowlano-montażowe, jednostki nadzoru budowlanego, wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przedsiębiorstwa przemysłu materiałów budowlanych., jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia na profilach ogólnoakademickich i praktycznych.

Absolwent specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie posiada wiedze w zakresie: betonowych konstrukcjach sprężonych i zbiornikach żelbetowych na poziomie średniozaawansowanym; w zakresie podstaw projektowania oraz wykonawstwa konstrukcji murowych niezbrojonych , zasad kształtowania i projektowania stalowych konstrukcji szkieletowych budynków wielokondygnacyjnych; zasad kształtowania i projektowania elewacji aluminiowo-szklanych oraz ich powiązania z konstrukcją nośną budynku.

Absolwent posiada umiejętności projektowania konstrukcji żelbetowych ścian oporowych i podstaw obliczania konstrukcji sprężonych, umiejętności doboru rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów oraz obliczeń ścian i filarów murowych w nieskomplikowanych ustrojach nośnych budynków. Absolwent ma świadomości inżyniera budowlanego w zakresie odpowiedzialności za realizowany projekt konstrukcji. Absolwent potrafi samodzielnie współpracować w zespole nad wcześniej wyznaczonym zadaniem. Jest świadomy odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu, a także zagrożeń występujących w budownictwie. W pracy postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Potrafi formułować, analizować i rozwiązywać zadania inżynierskie dotyczące zagadnień związanych z konstrukcjami budowlanymi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Sprawdź rekrutację na kierunek: Budownictwo pasywne

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Poziom kształcenia / forma kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA/NIESTACJONARNE

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:LICENCJAT

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Ogólna informacja dotycząca programu kształcenia

Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju

Program kształcenia na kierunku filologia wpisuje się w misję i strategię Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu. Odzwierciedla badania naukowe pracowników i kładzie nacisk  na wyrażoną w strategii uczelni potrzebę zachowania zgodności badań i wykorzystania ich wyników w procesie dydaktycznym, aktualizacji i unowocześniania kierunków i specjalności studiów, form, metod i organizacji nauczania.

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności/specjalizacji, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb kandydatów” oraz zagwarantowanie studentom najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy i umożliwiających „sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym”.

Wykorzystanie w konstrukcji programu wzorców międzynarodowych oraz określenie celów, jakimi są m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach życia oraz umożliwia wyrażoną w strategii ULT dbałość o „[…] wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy”.

Sprawdź rekrutację na kierunek: Filologia angielska

Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

a) Zasadnicze cele kształcenia wspólne dla kierunku

 • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka obcego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy o literaturze, kulturze i historii danego obszaru językowego.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa.
 • Przekazanie usystematyzowanej wiedzy o strukturze danego języka obcego.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
 • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.
 • Przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat kraju/krajów danego obszaru językowego.
 • Zapoznanie z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi kraju/krajów danego obszaru językowego, a także najważniejszymi zjawiskami z zakresu filozofii, kultury i współczesnej literatury.

Dodatkowo w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka obcego

Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania danego języka obcego.

 • Wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem na I i II etapie edukacyjnym.
 • Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Studia na kierunku filologia pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka obcego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych kraju/krajów danego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w administracji, turystyce i sektorze usług. Ukończenie kierunku filologia o specjalności nauczycielskiej umożliwia dodatkowo podjęcie pracy w charakterze nauczyciela danego języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych.