Filologia rosyjska

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia (licencjackie)  /  Filologia rosyjska

FILOLOGIA ROSYJSKA - STUDIA I STOPNIA

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
Organizator:
Studia licencjackie - Filologia rosyjska

Więcej informacji o studiach

 

Nauka na kierunku filologia rosyjska daje możliwość zdobycia wiedzy na temat kultury jednego z największych światowych mocarstw oraz pozwala zyskać kompetencje językowe, dzięki którym w przyszłości będziesz mógł znaleźć wymarzoną pracę.

 

FILOLOGIA ROSYJSKA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Filologia rosyjska stała się jednym z najbardziej pożądanych kierunków kształcenia. Absolwenci rusycystyki wyróżniają się na rynku pracy – to poszukiwani specjaliści zarówno w sektorze kultury, jak i dziedzinie nauki i techniki. Proponujemy nowoczesne studia filologiczne na poziomie uniwersyteckim skierowane dla tych, którzy chcą być specjalistami w języku przeżywającym obecnie swój renesans.

 

FORMA STUDIÓW

 

Planując naukę na naszej uczelni możesz wybrać studia na kierunku filologia rosyjska w formie stacjonarnej, niestacjonarnej lub niestacjonarnej online.

 

Studia stacjonarne – realizowane w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się od poniedziałku do piątku.

 

Studia filologia rosyjska zaocznie (niestacjonarnie) odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela). Taka forma kształcenia pozwala podjąć jednocześnie pracę zarobkową.

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone są z użyciem metod pracy zdalnej i na odległość.

 

Studia filologia rosyjska online nie są u nas nowością. Możliwość nauczania zdalnego wprowadziliśmy w odpowiedzi na potrzeby naszych studentów. Rusycystyka studia online to atrakcyjna alternatywa dla osób mieszkających daleko od ośrodków akademickich oraz niepełnosprawnych.

 

 

SPECJALIZACJE – FILOLOGIA ROSYJSKA

 

W ramach specjalności filologia rosyjska możesz sam decydować, jaki zakres wiedzy szczególnie chcesz zgłębiać. Student może wybrać jedną z poniższych specjalizacji:

 

Filologia rosyjska nauczycielska

 

Jeśli czujesz, że chciałbyś dzielić się swoją wiedzą z innymi i nauczać języka obcego – wybierz specjalizację nauczycielską. Takie studia pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w zawodzie nauczyciela języka rosyjskiego w placówkach szkolno-wychowawczych oraz prowadzenia kursów językowych (również za granicą). Twoje uprawnienia będę respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu będziesz mógł podjąć legalną pracę również poza granicami Polski. Absolwenci naszej uczelni zyskują nie tylko wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania języka obcego, lecz także kluczowe kompetencje z zakresu psychologii czy dydaktyki. Studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska ze specjalizacją nauczycielską dadzą Ci zarówno wiedzę lingwistyczną, jak i solidne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do prowadzenia zajęć z uczniami.

 

Filologia rosyjska tłumaczeniowa

 

Na całym świecie językiem rosyjskim posługuje się ponad 160 milionów osób. Jeśli Twoim marzeniem jest praca w firmie międzynarodowej lub chcesz pracować w charakterze tłumacza – wybierz profil tłumaczeniowy. Studiując rusycystykę ze specjalnością tłumaczeniową perfekcyjnie opanujesz język pisany, gramatykę opisową i praktyczną, rozumienie tekstu rosyjskojęzycznego oraz konwersację. Charakterystyczną cechą kształcenia na tym kierunku jest połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z praktycznymi zastosowaniami.

 

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci tłumaczyć różnego rodzaju teksty (teksty literackie, publikacje prasowe i internetowe i wiele innych). W trakcie zajęć nauczysz się, jak korzystać z komputera i Internetu w czasie pracy translatorskiej. Przygotujemy Cię także do tłumaczeń specjalistycznych. Podczas zajęć zmierzysz się z tekstami związanymi z medycyną, prawem, mediami, ekonomią, sztuką, techniką i wieloma innymi. Po specjalizacji tłumaczeniowej zyskasz kompetencje niezbędne do wykonywania przekładów pisemnych, dzięki czemu będziesz mógł współpracować z biurami tłumaczeń, wydawnictwami itp. W trakcie studiów zdobędziesz także umiejętność płynnego i komunikatywnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie, co pozwoli Ci nawiązać współpracę z podmiotami mającymi stały kontakt telefoniczny z partnerami zagranicznymi.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – FILOLOGIA ROSYJSKA

 

Studia na kierunku rusycystyka dają ci ogromne możliwości. Po ich ukończeniu zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w ramach wybranego zawodu. Szanse na znalezienie wymarzonej pracy po filologii rosyjskiej będą jeszcze większe, jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia bądź na studiach podyplomowych.

 

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku filologia rosyjska nabywają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie językoznawstwa (z naciskiem na językoznawstwo stosowane) oraz w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Mając tytuł zawodowy licencjata możesz ubiegać się o zatrudnienie w szkołach państwowych lub prywatnych, instytucjach samorządowych, międzynarodowych korporacjach i polskich firmach działających w branży logistycznej czy w biurach tłumaczeń i wydawnictwach. Możesz też założyć własną firmę.

 

Studiując filologię rosyjską na naszej uczelni uzyskasz znajomość języka specjalności na poziomie C1 oraz nauczysz się wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w praktycznych sytuacjach. Studia licencjackie dadzą Ci biegłą znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie. Nauczysz się swobodnie posługiwać językiem potocznym i specjalistycznym.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia rosyjska. Podstawą nauczania w ramach kierunku rusycystyka jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość oraz bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia ukierunkowanego na naukę języka rosyjskiego uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedzę i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

Filologia rosyjska studia online prowadzone są na następujących platformach edukacyjnych:

 • platforma e-learningowa Moodle
 • platforma do webinariów, wiadomości tekstowych – ClickMeeting
 • platforma do prowadzenia wideokonferencji i webkonferencji, webinariów, wiadomości tekstowych – Zoom.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska i rosyjska o specjalizacji nauczycielskiej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata (kwalifikacje I stopnia, PRK VI) oraz przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej, przy czym uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na tym etapie edukacji wymaga ukończenia studiów I i II stopnia. Powyższe przygotowanie do zawodu nauczyciela jest zgodne z zał. 1 pkt 1.1 Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z zastrzeżeniem, że realizowane jest 90 godzin dydaktyki języka; pozostałe 60 godzin student musi uzupełnić w ramach studiów drugiego stopnia) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450). Absolwent filologii angielskiej/rosyjskiej specjalizacja nauczycielska uzyskuje również praktyczne umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. angielskim/rosyjskiej na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Służą temu zajęcia przypisane do modułu praktyczna nauka jęz. angielskiego/rosyjskiego które kształtują umiejętności praktyczne przygotowujące do pełnienia roli nauczyciela jęz. angielskiego/rosyjskiego w szkole podstawowej.

Absolwent filologii w zakresie filologii angielskiej/rosyjskiej może podjąć:

 • pracę w sektorze edukacji prywatnej, tj. jako lektor języka angielskiego/rosyjskiego w szkołach językowych, gdzie może wykorzystać dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego/rosyjskiego w różnych grupach wiekowych, oraz jako asystent do współpracy z partnerem zagranicznym, pomagając firmom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu problemów z językiem angielskim/rosyjskim,
 • biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój współczesnego rynku pracy oraz nabytą wiedzę i kompetencje, absolwent tego kierunku może założyć własną działalność edukacyjną lub gospodarczą np. szkoła językowa, korepetycje z języka angielskiego/rosyjskiego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/rosyjskiej, specjalizacja nauczycielska ma różnorodne możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego. Może w szczególności:

 • podjąć i ukończyć studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/rosyjskiej, dzięki czemu uzyska tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej,
 • rozwinąć i doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów i szkoleń.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności filologia rosyjska, specjalizacji tłumaczeniowej jest przygotowany do pracy jako specjalista w branży tłumaczeniowej. Uzyskuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie uczenia się na studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra lub na studiach podyplomowych oraz na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia absolwentom uzyskanie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego w zakresie tekstów użytkowych (ekonomicznych, handlowych) i specjalistycznych z dziedziny prawa, biznesu, tłumaczeń literackich i nieliterackich itp. Absolwent posługuje się terminologią specjalistyczną niezbędną do wykonywania pracy w biurze tłumaczeń, zna różne style językowe i potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych.

Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie:

 • asystenta tłumacza do współpracy z partnerem zagranicznym,
 • konsultant językowy, który pomaga firmom lub osobom prywatnym udzielać porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada umiejętność operowania rozmaitymi stylami językowymi oraz umiejętność czytania tekstów akademickich i użytkowych w języku rosyjskim. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz zna realia świata rosyjskojęzycznego.

Absolwent kierunku filologia po specjalizacji tłumaczeniowej może podjąć zatrudnienie:

 • jako asystent tłumacza wspierając doświadczonych tłumaczy w takich zadaniach jak przetwarzanie zamówień, korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych, przekłady pism urzędowych, faktur, pełnomocnictw i certyfikatów,
 • w sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka rosyjskiego, jako konsultant językowy, który pomaga firmom i osobom prywatnym udzielając porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej,
 • może prowadzić działalność na własny rachunek przyjmując zlecania tłumaczeniowe od różnych firm i klientów indywidualnych,
 • może podjąć zatrudnienie w branży tłumaczeniowej, działach współpracy międzynarodowej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedze i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.