Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
Organizator:
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja

Więcej informacji o studiach

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ W PRZASNYSZU ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE DROGAMI – UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA”

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

DLA KOGO

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu „ZARZĄDZANIE DROGAMI – UTRZYMANIE I EKSPLOATACJ” wyposażają absolwentów w wiedzę teoretyczną na temat materiałów oraz technologii do budowy nawierzchni drogowych oraz umożliwiają zdobycie specjalistycznych kompetencji z zakresu planowania inwestycji oraz budowy, modernizacji i technicznego utrzymania dróg. Studia mają na celu wykształcenie absolwentów w zakresie pozyskania umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym; wykształcenie umiejętności zarządzania i realizacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych skutków inwestycji drogowych; zapoznanie z normami prawnymi z zakresu prawa drogowego oraz zasadami bieżącej kontroli stanu technicznego utrzymania i eksploatacji dróg.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej – 2 zjazdy w miesiącu

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie absolwentów w zakresie pozyskania umiejętności niezbędnych do zarządzania ruchem drogowym; wykształcenie umiejętności zarządzania i realizacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych skutków inwestycji drogowych; zapoznanie z normami prawnymi z zakresu prawa drogowego oraz zasadami bieżącej kontroli stanu technicznego utrzymania i eksploatacji dróg

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA:

 • znajomość podstawowych zasad konstruowania obiektów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego
 • posiada podstawową wiedzę dotycząca inżynierii drogowej,
 • posiada podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury drogowej,
 • posiada podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury drogowej,
 • posiada podstawową wiedzę na temat materiałów do budowy nawierzchni drogowych oraz technologii budowy nawierzchni drogowych,
 • znajomość pozytywnych i negatywnych skutki realizacji inwestycji drogowych,
 • znajomość norm oraz podstawnych prawne drogownictwa,
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania ruchem drogowym,
 • znajomość zasad dotyczących bieżącej kontroli stanu technicznego i utrzymania dróg
 • uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
 • rozumie potrzebę przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • potrafi sklasyfikować obiekty budowlane w pasie drogowym,
 • potrafi przygotować i przedstawić prezentację w języku polskim i obcym dotyczącą zarządzania, utrzymania i eksploatacji dróg
 • ma umiejętność samokształcenia się,
 • potrafi pozyskiwać informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki i wyciągać wnioski,
 • potrafi kierować praca zespołową
 • potrafi dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować
 • uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
 • potrafi dobrać odpowiednie materiały i wyroby budowlane z zakresu budownictwa.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

Jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie: http://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

OPŁATY:

 • 7 000,00 PLN –jednorazowa opłata za dwa semestry/ możliwość opłaty w ratach
 • wpisowe: 100 zł

 

 

PROGRAM STUDIÓW:

Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200 godziny

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.