Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Więcej informacji o studiach

Zakres studiów na kierunku Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwala na usystematyzowanie wiedzy o nauczaniu dzieci z SPE. W ramach studiów słuchacze uzyskują specjalistyczne umiejętności, koniecznie do stworzenia prawidłowych warunków edukacyjnych dzieciom z SPE.

Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – studia podyplomowe

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to min. dzieci, które mają trudności w realizacji standardowych wymagań programowych. Mogą one wynikać z powodu niższej niż przeciętna percepcji, możliwości intelektualnych, ograniczeń środowiskowych, zaburzeń i dysfunkcji jak dysortografia, dysleksja czy dyskalkulia. Do tego grona zaliczają się także dzieci cierpiące z powodu przewlekłych chorób, niepełnosprawne ruchowo, niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące. Specjalnych potrzeb edukacyjnych wymagają także uczniowie wybitnie zdolni.

 

Jak więc widać, jest to duże grono uczniów, które w standardowych okolicznościach jest często zaniedbane. Zarówno z powodu braku czasu i możliwości, jak też odpowiedniej wiedzy nauczycieli. Studia Edukacja uczniów z SPE są sposobem na zmianę tego podejścia i dostosowaniem go do wymogów obecnych czasów i potrzeb uczniów, a także ich rodziców.
Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę, pozwalającą wykorzystać potencjał dziecka z SPE, tak, by stworzyć mu prawidłowe warunki edukacyjne i umożliwić pokonanie barier utrudniających proces kształcenia.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rewalidacja uczniów z SPE będzie potrafił zdiagnozować specjalne potrzeby ucznia oraz dostosować do nich jego plan nauczania. Dotyczy to zarówno uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (np. ze względu na niepełnosprawność), jak też uczniów bez orzeczeń – mających trudności adaptacyjne, przewlekle chorych, wybitnie zdolnych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Kluczowym aspektem, na który kładą nacisk studia w zakresie edukacji i rewalidacji uczniów o specjalnych potrzebach, jest dostosowanie metod pracy do możliwości dziecka. W trakcie studiów słuchacze poznają zróżnicowane rodzaje podejścia do uczniów, w zależności od czynników, które kwalifikują je do uznania za wymagające specjalnych potrzeb edukacyjnych. Studia pozwalają przygotować się do pracy z uczniami, którzy obecni są praktycznie we wszystkich placówkach edukacyjnych. Dzięki temu absolwent jest w stanie wykonywać swoją pracę bardziej skutecznie, co ogranicza wykluczenia edukacyjne.

 

Perspektywy zawodowe

Umiejętność rewalidacji ucznia, czyli maksymalizowanie jego potencjału rozwojowego, zwiększa możliwość usamodzielnienia się go i pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w szkołach każdego rodzaju – ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a także w przedszkolach. Tak więc również w każdej z tych placówek absolwenci kierunku rewalidacja studia podyplomowe mogą wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności.
Rodzaj i forma zajęć rewalidacyjnych musi uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów, dlatego w toku studiów ujęte są różne ich sposoby i techniki i umiejętność sporządzenia planu rewalidacji.
Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwala prowadzić zajęcia rewalidacyjne w placówkach oświatowych i innych.
Dodatkowo absolwent kierunku wykorzystuje nabytą wiedzą w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych, pracując jako nauczyciel czy pedagog. Dzieje się to z korzyścią zarówno dla uczniów z SPE, jak i dla pozostałych, uczestniczących w procesie nauczania.

 

Cele studiów podyplomowych:

Studia mają na celu zwiększenie kompetencji nauczyciela, aktualizację wiedzy oraz wyposażenie uczestnika w dodatkowe umiejętności w zakresie metod pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych (SPE). Profil studiów umożliwi współczesnemu nauczycielowi:

 • poznanie aktów prawnych dotyczących tematu
 • poznanie zasad, technik i metod nauczania i oceniania uczniów z SPE,
 • nabycie umiejętności przydatnych w pracy z uczniem z SPE
 • poznanie zasad współpracy z rodzicami ucznia z SPE i innymi z innymi jego nauczycielami
 • zdobycie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z SPE

Adresaci studiów:

 • nauczyciele wszystkich przedmiotów (także przedmiotów zawodowych) wszystkich etapów edukacyjnych (także nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego),
 • pedagodzy,
 • nauczyciele wspomagający,
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów,
 • osoby dorosłe z SPE oraz
 • rodzice uczniów z SPE

Czas trwania: trzy semestry
Ilość godzin: 380 

 

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Chmielniki 2a.

 

Opłaty:

 • 3097 zł jednorazowa opłata za 3 semestry/możliwość opłaty w ratach.
 • wpisowe: 100 zł

 

Ze zwolnienia opłat za studia mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające umowy o pracę na czas określony
 • osoby posiadające umowę o pracę ale zagrożone utratą pracy *
  (*konieczność uzyskania zaświadczenia od dyrektora placówki )

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydany przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.