Filologia angielska

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia (licencjackie)  /  Filologia angielska

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA I STOPNIA

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu
Organizator:
Studia licencjackie - Filologia angielska

Więcej informacji o studiach

Znajomość języka angielskiego jest aktualnie nieodzowna do swobodnego porozumiewania się w różnych częściach świata. Angielski jest językiem biznesu, rozrywki, nauki i sztuki. Jeśli interesuje cię filologia angielska, to studia na tym kierunku będą okazją do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia umiejętności niezbędnych do skutecznego porozumiewania się i otrzymania atrakcyjnej posady.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Sam/a zadecydujesz o zakresie wiedzy, który chcesz w szczególności zgłębiać. Nasza profesjonalna kadra, składająca się z doświadczonych specjalistów, zadba o przekazanie ci wiadomości w sposób efektywny, interesujący i przyjemny. Studia filologiczne otworzą ci liczne drogi kariery zawodowej, a także pozwolą realizować twoje pasje.

 

FORMA STUDIÓW

 

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej (studia online).

 

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone są z użyciem metod pracy zdalnej i na odległość.

 

Dzięki różnorodnym formom prowadzenia zajęć możesz z łatwością dopasować uczestnictwo w nich do swojego życia prywatnego i zawodowego.

 

Filologia angielska online nie jest u nas nowością. Nauczanie zdalne wprowadziliśmy wsłuchując się w potrzeby naszych studentów. Dzięki formie zajęć online mogą oni oszczędzić czas i pieniądze związane z dojazdami na zajęcia, nie rezygnując przy tym z wysokich standardów nauczania.

 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania zdalnego sprawia, że nie borykamy się z problemami technicznymi i programowymi, co jest bolączką uczelni zmuszonych do zmiany formy. Dla nas filologia angielska on-line jest standardem od lat.

 

 

SPECJALIZACJE – FILOLOGIA ANGIELSKA

Proponujemy nowoczesne studia filologiczne na poziomie uniwersyteckim. W ramach specjalności filologia angielska, student może wybrać jedną z poniższych specjalizacji:

 

Filologia angielska nauczycielska

 

Jeśli czujesz, że chciałbyś dzielić się swoją wiedzą z innymi i nauczać języka obcego – wybierz specjalizację nauczycielską. Dzięki nam zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci pracować w placówkach szkolno-wychowawczych czy prowadzić kursy językowe, także za granicą — Twoje uprawnienia będę respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki studiom w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uzyskasz nie tylko wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania języka obcego, ale także kompetencje z zakresu psychologii czy dydaktyki, które sprawią, że Twoja praca stanie się przyjemnością.

Zdobędziesz wiedzę lingwistyczną, a także przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z uczniami w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania.

 

Filologia angielska tłumaczeniowa

 

Jeśli Twoim marzeniem jest praca w firmie międzynarodowej lub chcesz pracować w charakterze tłumacza – wybierz profil tłumaczeniowy. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci tłumaczyć różnego rodzaju teksty (teksty literackie, publikacje prasowe i Internetowe i wiele innych). W trakcie zajęć nauczysz się jak korzystać z komputera i Internetu w czasie pracy tłumacza. Przygotujemy Cię także do tłumaczeń specjalistycznych. W tym zakresie zmierzysz się z tekstami związanymi z medycyną, prawem, mediami, ekonomią, sztuką czy techniką. Razem z nami spełnisz swoje marzenia, z łatwością odnajdziesz się na rynku pracy.

 

Będziesz mieć możliwość podjęcia współpracy zarówno z podmiotami wymagającymi przekładów pisemnych (np. wydawnictwa, biura tłumaczeń), jak i z firmami mającymi stały kontakt osobisty lub telefoniczny z zagranicznymi partnerami, co wymagać będzie tłumaczeń w locie. Istotny okaże się refleks i świetna znajomość niuansów językowych. Bądź profesjonalistą i studiuj z nami!

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE — FILOLOGIA ANGIELSKA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska lub rosyjska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje znajomością języka angielskiego lub rosyjskiego w zakresie wszystkich umiejętności w mowie i w piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala na swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz podstawową wiedze o historii i życiu kulturalnym krajów obszaru językowego wybranej specjalności. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i studiów podyplomowych.

Absolwenci kierunku Filologia, studia I stopnia, mogą podjąć zatrudnienie w charakterze

 • tłumacza tekstów użytkowych;
 • specjalizacja nauczycielska przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, przy czym uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na tym etapie edukacji wymaga ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Powyższe przygotowanie do zawodu nauczyciela jest w zgodzie z zał.1, pkt 1.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450).
 • pracownika w instytucjach, w których wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych;
 • asystenta do współpracy z partnerem zagranicznym;
 • osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą w kraju lub zagranicą;
 • lektora pracującego w szkołach językowych.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedzę i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska i rosyjska o specjalizacji nauczycielskiej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata (kwalifikacje I stopnia, PRK VI) oraz przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej, przy czym uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na tym etapie edukacji wymaga ukończenia studiów I i II stopnia. Powyższe przygotowanie do zawodu nauczyciela jest zgodne z zał. 1 pkt 1.1 Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z zastrzeżeniem, że realizowane jest 90 godzin dydaktyki języka; pozostałe 60 godzin student musi uzupełnić w ramach studiów drugiego stopnia) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450). Absolwent filologii angielskiej/rosyjskiej specjalizacja nauczycielska uzyskuje również praktyczne umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. angielskim/rosyjskiej na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Służą temu zajęcia przypisane do modułu praktyczna nauka jęz. angielskiego/rosyjskiego które kształtują umiejętności praktyczne przygotowujące do pełnienia roli nauczyciela jęz. angielskiego/rosyjskiego w szkole podstawowej.

Absolwent filologii w zakresie filologii angielskiej/rosyjskiej może podjąć:

 • pracę w sektorze edukacji prywatnej, tj. jako lektor języka angielskiego/rosyjskiego w szkołach językowych, gdzie może wykorzystać dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego/rosyjskiego w różnych grupach wiekowych, oraz jako asystent do współpracy z partnerem zagranicznym, pomagając firmom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu problemów z językiem angielskim/rosyjskim,
 • biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój współczesnego rynku pracy oraz nabytą wiedzę i kompetencje, absolwent tego kierunku może założyć własną działalność edukacyjną lub gospodarczą np. szkoła językowa, korepetycje z języka angielskiego/rosyjskiego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/rosyjskiej, specjalizacja nauczycielska ma różnorodne możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego. Może w szczególności:

 • podjąć i ukończyć studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/rosyjskiej, dzięki czemu uzyska tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej,
 • rozwinąć i doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów i szkoleń.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności filologia angielska, specjalizacji tłumaczeniowej jest przygotowany do pracy jako specjalista w branży tłumaczeniowej. Uzyskuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie uczenia się na studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra lub na studiach podyplomowych oraz na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia absolwentom uzyskanie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego w zakresie tekstów użytkowych (ekonomicznych, handlowych) i specjalistycznych z dziedziny prawa, biznesu, tłumaczeń literackich i nieliterackich itp. Absolwent posługuje się terminologią specjalistyczną niezbędną do wykonywania pracy w biurze tłumaczeń, zna różne style językowe i potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych.

Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie:

 • asystenta tłumacza do współpracy z partnerem zagranicznym,
 • konsultant językowy, który pomaga firmom lub osobom prywatnym udzielać porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada umiejętność operowania rozmaitymi stylami językowymi oraz umiejętność czytania tekstów akademickich i użytkowych w języku angielskim. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz zna realia świata anglojęzycznego.

Absolwent kierunku filologia po specjalizacji tłumaczeniowej może podjąć zatrudnienie:

 • jako asystent tłumacza wspierając doświadczonych tłumaczy w takich zadaniach jak przetwarzanie zamówień, korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych, przekłady pism urzędowych, faktur, pełnomocnictw i certyfikatów,
 • w sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, jako konsultant językowy, który pomaga firmom i osobom prywatnym udzielając porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej,
 • może prowadzić działalność na własny rachunek przyjmując zlecania tłumaczeniowe od różnych firm i klientów indywidualnych,
 • może podjąć zatrudnienie w branży tłumaczeniowej, działach współpracy międzynarodowej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.