Wycena nieruchomości

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Wycena nieruchomości

Więcej informacji o studiach

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA UCZELNI LINGWISTYCZNO-TECHNICZNEJ W PRZASNYSZU ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”

 

Rzeczoznawca majątkowy to dziś wyjątkowo opłacalny zawód. W czasach coraz intensywniejszego rozwoju budownictwa prywatnego, firmowego i publicznego, studia wycena nieruchomości umożliwiają pozyskanie źródła stałego dochodu na wysokim poziomie.

Na kierunku studia podyplomowe wycena nieruchomości przygotujemy cię do egzaminu państwowego, po którego zdaniu dołączysz do elitarnego grona rzeczoznawców majątkowych. Wygodna forma zjazdów weekendowych (dwa weekendy w miesiącu) nie będzie kolidować z pracą zawodową i życiem prywatnym.

 

Zapisz się online już dziś i otwórz sobie pewną drogę do zdobycia poważanego zawodu charakteryzującego się wysokimi zarobkami, ciekawymi urozmaiconymi zadaniami i dużym zaufaniem społecznym.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI – STUDIA PODYPLOMOWE

 

Podyplomowe studia wyceny nieruchomości przeznaczone są dla absolwentów kierunków związanych z budownictwem, a także dla osób, które uzyskały dyplom inżyniera, licencjata lub magistra w obszarze ekonomii, finansów oraz prawa. Kandydatom spełniającym te kryteria oferujemy możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy i zdobycia informacji niezbędnych do wykonywania pracy rzeczoznawcy majątkowego.

 

Nauczymy cię określania wartości nieruchomości na podstawie analizy dokumentów budowlanych, finansowych i prawnych. Przygotujemy cię do dokonywania oględzin budynków i szacowania ich wartości na podstawie doświadczenia empirycznego. Kurs rzeczoznawcy majątkowego, jaki de facto odbędziesz w trakcie nauki, umożliwi ci także przyjmowanie szerszej perspektywy i szacowanie wartości nieruchomości również na podstawie czynników zewnętrznych, takich jak położenie geograficzne, lokalne plany zagospodarowania, potencjał budynku i jego otoczenia, uwarunkowania społeczne związane z najbliższą okolicą budynku (np. renoma i bezpieczeństwo dzielnicy), a nawet bieżące trendy urbanistyczne i zachowania konsumenckie na rynku nieruchomości.

 

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych na kierunku wycena nieruchomości pozwoli ci w sposób kompleksowy i kompetentny przeprowadzić proces wyceny, z satysfakcją dla wszystkich zainteresowanych nim stron.

 

FORMA STUDIÓW

Kierunek wycena nieruchomości studia podyplomowe realizowany jest w trybie zajęć weekendowych, odbywających się w dwa weekendy w miesiącu. Program obejmuje elementy z zakresu prawa i ekonomii, zagadnienia techniczne oraz przedmioty kierunkowe przeznaczone dla przyszłych rzeczoznawców majątkowych.

 

DLA KOGO

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, w tym przede wszystkim do określenia ich wartości. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowuje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm, a także do wyceny nieruchomości.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej – 2 zjazdy w miesiącu

 

CEL

Studia przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

KORZYŚCI

Studia przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Program studiów zgodny z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r.

W ramach realizowanych studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent nabędzie wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości. Ukończone studia podyplomowe wycena nieruchomości to jeden z wymogów stawianych kandydatom na rzeczoznawcę majątkowego, przystępujących do egzaminu państwowego dającego prawo do wykonywania tego elitarnego zawodu.

 

 

SŁUCHACZ ZDOBĘDZIE UMIEJĘTNOŚĆ:

 • tworzenia wyceny nieruchomości
 • analizowania, oceniania i prognozowania procesów na rynku nieruchomości,
 • obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
 • opracowywania planów remontowo-modernizacyjnych obiektów budowlanych
 • interpretowania przepisów prawa
 • identyfikowania stanu prawnego i technicznego nieruchomości,
 • przeprowadzania analizy rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny
 • dokonywania wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny
 • sporządzania dokumentu z wyceny tzn. operat szacunkowy
 • postawy i kompetencje nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych pozwalają na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości

 

ABSOLWENT KIERUNKU WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 

Studia podyplomowe rzeczoznawca majątkowy ukończysz bogatszy o nową wiedzę i umiejętności. Będziesz umieć dokonywać wyceny nieruchomości i analizować oraz prognozować procesy zachodzące na rynku nieruchomości w Polsce. Nauczysz się interpretacji przepisów prawnych oraz określania stanu technicznego i prawnego wycenianej nieruchomości. Nauczymy cię stosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze z uwzględnieniem różnych zmiennych, z którymi zetkniesz się w swojej pracy. Będziesz również umiał poprawnie sporządzić niezbędne dokumenty.
Zdobędziesz także podstawy wiedzy praktycznej: poznasz sposoby obliczania powierzchni i kubatury nieruchomości, będziesz umiał sporządzić plan remontowo-modernizacyjny budynku.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Zdobycie wykształcenia z zakresu studia podyplomowe nieruchomości daje ci szerokie kompetencje, umożliwiające podjęcie zatrudnienia w bardzo zróżnicowanych miejscach pracy.
Możesz starać się o posadę w wydziałach urbanistyki i planowania jednostek administracji samorządowej lub w pokrewnych wydziałach jednostek administracji rządowej. Z twojego doświadczenia chętnie skorzystają agencje nieruchomości, agencje rozwoju, firmy budowlane i konsultingowe. Współpracować będą z tobą prawnicy, architekci, ekonomiści, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, a także firmy sektora prywatnego z kapitałem polskim i zagranicznym.
Możesz również otworzyć własną działalność związaną z wyceną nieruchomości i zacząć zarabiać na siebie bez pośredników, wyłącznie dzięki rozległej wiedzy, jaką zdobędziesz w trakcie studiów.

 

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego bez ograniczeń co do poziomu i co do kierunku.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE: jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub 5-letnich magisterskich a także przedstawienie dyplomu ukończenia w/w studiów oraz złożenie stosownych dokumentów dostępnych na stronie: http://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

 

OPŁATY:

 • 4 200,00 PLN jednorazowa opłata za dwa semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2 100 zł
 • wpisowe: 100 zł

 

PROGRAM STUDIÓW:

Spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 i zm.) oraz jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. (pozycja 826).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 294 godziny

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.