Zarządzanie [NOWOŚĆ]

ZARZĄDZANIE - STUDIA I STOPNIA

Studia
Rodzaj studiów:
Studia zarządzanie
Więcej informacji o studiach

 

Zarządzanie to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów związanych z zarządzaniem firmą znajdują się na liście najbardziej pożądanych kwalifikacji zawodowych. Program nauczania został przygotowany w taki sposób, aby jasno i zrozumiale przekazać wiedzę na poziomie uniwersyteckim oraz wyposażyć absolwentów w umiejętności umożliwiające im szybkie znalezienie wymarzonej posady.

 

ZARZĄDZANIE – STUDIA LICENCJACKIE

 

Zarządzanie to bardzo nowoczesny i przyszłościowy kierunek studiów. Studia licencjackie z zarządzania mają interdyscyplinarny charakter, co oznacza, że obejmują one wiele dziedzin naukowych. Na tym kierunku doskonale odnajdą się osoby o zainteresowaniach związanych z marketingiem, ekonomią i finansami. Osoba kończąca studia na tym kierunku dysponuje wiedzą teoretyczną dotyczącą funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz ma specjalistyczne umiejętności z zakresu przygotowania, realizacji i monitorowania efektywności konkretnych przedsięwzięć w praktyce. Zarządzanie studia – czy warto? Wszechstronne wykształcenie zdobyte na studiach z zarządzania otworzy ci wiele dróg do dalszego rozwoju zawodowego, dlatego zapisanie się na listę studentów to decyzja, której z pewnością nie będziesz żałował.

 

FORMA STUDIÓW

 

Studia na kierunku zarządzanie możesz podjąć w formie niestacjonarnej oraz online. Dzięki różnorodnym formom prowadzenia zajęć możesz z łatwością dopasować uczestnictwo w nich do swojego życia prywatnego i zawodowego.

 

W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

 

Studia niestacjonarne (studia online) – 100% zajęć odbywa się w trybie mobilnym.

 

Kandydaci decydujący się na taką formę nauki mogą swobodnie połączyć studiowanie z pracą zawodową. Wybierając studia zarządzanie online oszczędzasz czas i pieniądze – nie musisz dojeżdżać na zajęcia czy rezygnować z pracy. Studia licencjackie online to atrakcyjna perspektywa kształcenia dla wielu osób, zapewniająca naukę na wysokim poziomie i dająca szansę kandydatom mieszkającym z dala od ośrodków akademickich, osobom niepełnosprawnym itd. Zarządzanie studia online to dostęp do profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miejscu i czasie. Studiując u nas masz dostęp do wiedzy zawsze i wszędzie!

 

ZARZĄDZANIE – SPECJALIZACJE

 

Aktualnie oferowane są specjalności:

 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Zarządzanie w logistyce,
 • Marketing i reklama,
 • Rachunkowość i finanse.

Lista specjalności może ulec zmianie w zależności od potrzeb rynku pracy i preferencji studentów.

 

Zarządzanie jakością

 

Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Audyt wewnętrzny
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM
 • Standardy zarządzania jakością i ich wdrażanie
 • Podstawy LEAN Manufacturing
 • Integracja normatywnych systemów zarządzania

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań w zakresie rekrutacji, selekcji i kierowania ludźmi w organizacji. Odpowiednie kompetencje z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Systemy informacji personalnej
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Nowoczesne systemy motywowania
 • Psychologia biznesu
 • Przywództwo w organizacji

 

Zarządzanie w logistyce

 

Dynamiczny rozwój gospodarki oraz współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Absolwent specjalizacji zarządzanie w logistyce będzie mógł pracować w branży logistycznej, a także będzie posiadał umiejętności koordynowania pracy magazynu, zaopatrzenia, transportu i spedycji.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Procesy magazynowe
 • Organizacja pracy magazynów
 • Transport w logistyce
 • Organizacja procesów transportowych
 • Prawo celne
 • Spedycja

 

Marketing i reklama

 

Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów pracujących w obszarze nowoczesnego marketingu i reklamy. Absolwent będzie umieć m.in. projektować identyfikację wizualną marki, zarządzać wizerunkiem, a także stworzyć i przeprowadzić kampanię reklamową zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Kampania reklamowa;
 • Strategia w reklamie;
 • Propaganda i wywieranie wpływu
 • Nowoczesne media
 • Projektowanie identyfikacji wizualnej marki
 • Zarządzanie wizerunkiem medialnym

 

Rachunkowość i finanse

 

Absolwent będzie dysponował wiedzą niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa oraz zdobędzie umiejętności związane z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez studenta w trakcie studiów umożliwia podjęcie pracy w działach finansowych i księgowych.

Przedmioty kluczowe dla specjalności:

 • Kadry i płace
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa;
 • Rozliczenia finansowe
 • Systemy komputerowe w rachunkowości
 • Systemy komputerowe w kadrach
 • Rachunkowość zarządcza

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Celem studiów na kierunku zarządzanie jest wykształcenie specjalistów posiadających niezbędne kwalifikacje do analizowania, planowania, organizowania i kontrolowania zjawisk zachodzących w obszarze przedsiębiorstw i instytucji – zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej. W trakcie toku nauki studenci zdobędą umiejętności, które są niezbędne w świecie biznesu.

 

Studia I stopnia zarządzanie są wprowadzeniem do zagadnień organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie wykładów i praktycznych zajęć studenci są zapoznawani z problemami najczęściej pojawiającymi się w organizacjach różnego typu, a także uczą się ich efektywnego rozwiązywania. Studia licencjackie na kierunku zarządzanie są ukierunkowane na praktykę, dlatego ich absolwent potrafi również skutecznie komunikować się ze współpracownikami, a także w sposób wydajny organizować pracę zespołu.

 

Celem strategicznym kierunku jest nowoczesne i praktyczne kształcenie studentów z zakresu zarządzania oraz zarządzania jakością, a także wykształcenie wysoko wykwalifikowanej, profesjonalnej i przedsiębiorczej kadry.

 

Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że absolwenci dysponują wszechstronnym wykształceniem. Zakłada się uzyskanie wiedzy o charakterze ogólnym, podstawowym, kierunkowym oraz specjalnościowym w stopniu pozwalającym na rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w obszarze zarządzania, a także opanowanie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów zawodowych w tym zakresie.

 

UWAGA! CYKLICZNE SPOTKANIA Z BIZNESEM!

 

W ramach kierunku odbywają się inspiracyjne zajęcia biznesowe m.in. z menedżerami, kierownikami wyższego szczebla, specjalistami z zakresu logistyki, jakości, rachunkowości, finansów, HR, marketingu i reklamy.

 

ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE – PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Absolwent zarządzania posiada bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Po ukończeniu studiów licencjackich masz możliwość podjęcia zatrudnienia w charakterze specjalisty zarządzania, managera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach oraz kierownika zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jako absolwent powinieneś być przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych, managerskich i doradczych w różnego rodzaju organizacjach o charakterze gospodarczym oraz publicznym. Twoje perspektywy zawodowe nie ograniczają się jednak wyłącznie do pracy najemnej. Absolwent kierunku zarządzanie może również prowadzić własną działalność.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

 

Absolwenci kierunku zarządzanie znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • pracownicy urzędów administracji państwowej i publicznej
 • eksperci na rynku inwestycji
 • eksperci na rynku nieruchomości
 • analityk finansowy
 • specjalisty organizacji i zarządzania
 • specjalisty ds. jakości
 • specjalisty ds. kadr
 • specjalisty ds. rachunkowości
 • specjalisty ds. marketingu i reklamy
 • menadżera średniego szczebla zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach
 • specjaliści ds. rachunkowości, finansów w firmach świadczących usługi finansowe, bankach i firmach ubezpieczeniowych

 

Program studiów na kierunku Zarządzanie umożliwia nie tylko szybkie i efektywne zatrudnienie, ale daje również podstawy do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

 

Po ukończonych w ULT studiach licencjackich z zakresu zarządzania absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.

 

STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE – INFORMACJE OGÓLNE

 

Zarządzanie studia licencjackie online prowadzone są na następujących platformach edukacyjnych:

 • platforma e-learningowa Moodle
 • platforma do webinariów, wiadomości tekstowych – ClickMeeting
 • platforma do prowadzenia wideokonferencji i webkonferencji, webinariów, wiadomości tekstowych – Zoom.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku zarządzanie absolwent:

 1. posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych,\
 2. posiada umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami firmy oraz informacjami,
 3. posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i projektami w podmiotach o charakterze gospodarczym i administracyjnym,
 4. jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. marketingu, managera średniego szczebla zarządzania oraz kierownika/dowódcy zespołu,
 5. potrafi skutecznie komunikować się i prowadzić negocjacje, przewidywać reakcje i stosować wyważone rozwiązania,
 6. potrafi prowadzić i nadzorować skuteczne rozmowy handlowe,
 7. posiada umiejętności wspierania biznesu poprzez budowanie marki osobistej,
 8. posiada umiejętności niezbędne do efektywnej pracy zespołowej,
 9. może kontynuować naukę na studiach II stopnia bądź studiach podyplomowych.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i specjalnościowego, które mają wyposażyć absolwenta w wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.