Zasady rekrutacji
  /  Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywają się według następujących zasad:

 1. przedmioty brane pod uwagę: język polski, język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki;
 2. przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli

  Przedmiot

  Współczynnik dla poziomu podstawowego

  Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

  Język obcy (pisemny)

  0,5

  1

  Język polski (pisemny)

  0,5

  0,8

  Przedmiot do wyboru (matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki)

  0,25

  0,5

 3. ocena na maturze z języka obcego, wybranej specjalności na poziomie podstawowym poniżej 50% zobowiązuje kandydata do wewnętrznego egzaminu wstępnego.
 4. jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy,
 5. w przypadku „starej” matury stosuje się sumę z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości stosując następujący przelicznik

  a) dla oceny wystawionej w skali 6 stopniowej – ocenie celujący (6) odpowiada 100 punktów, ocenie bardzo dobry (5) – 85 punktów, ocenie dobry (4) – 70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 50 punktów a ocenie mierny lub dopuszczający (2) – 30 punktów;

  b) dla oceny wystawionej w skali 4 stopniowej – ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów, ocenie dobry (4) -70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 30 punktów

 6. jeżeli kandydat nie zdawał języka obcego lub języka obcego, który chce studiować na wybranej specjalności, jest zobowiązany przystąpić do wewnętrznego egzaminu wstępnego lub potwierdzić znajomość języka specjalności na poziomie B2 certyfikatem egzaminu państwowego.
 7. jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.

Przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej

 • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
 • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

Zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii angielskiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii niemieckiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii rosyjskiej

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Kandydaci niepełnosprawni

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Studia licencjackie – Zarządzanie

Uchwała Senatu nr 4 w sprawie rekrutacji – Zarządzanie

Kryteria przyjęcia

 1. przedmioty brane pod uwagę: język polski, język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia sztuki;
 2. w przypadku „nowej” matury liczbę punktów z danego przedmiotu (poziom rozszerzony) stanowi liczba umieszczona przez znakiem „%” na świadectwie,
 3. w przypadku „nowej” matury liczbę punktów z danego przedmiotu (poziom podstawowy) stanowi 50% liczby umieszczonej przez znakiem „%” na świadectwie,
 4. w innych przypadkach stosuje się następujący przelicznik:

  a) dla oceny wystawionej w skali 6 stopniowej – ocenie celujący (6) odpowiada 100 punktów, ocenie bardzo dobry (5) – 85 punktów, ocenie dobry (4) – 70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 50 punktów a ocenie mierny lub dopuszczający (2) – 30 punktów;

  b) dla oceny wystawionej w skali 4 stopniowej – ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów, ocenie dobry (4) -70 punktów, ocenie dostateczny (3) – 30 punktów

 5. jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.

Studia inżynierskie

Nowa matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj.: chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Kandydat zostaję przyjęty po uzyskaniu:

– minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub

– minimum 30 pkt – poziom rozszerzony.

Stara matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

Kandydaci niepełnosprawni

W  przypadku,  gdy  o  przyjęcie  na  studia  ubiega   się  osoba  niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na  wniosek  kandydata, zastosować  inny  tryb przeprowadzenia egzaminu  uwzględniając    stopień  niepełnosprawności   oraz   specyfikę   danego  kierunku studiów.

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.