Zasady rekrutacji
  /  Zasady rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywają się według następujących zasad:

 • przedmioty brane pod uwagę: język polski, język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki;
 • w przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli,

 

Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Język obcy (pisemny) 0,5 1
Język polski (pisemny) 0,5 0,8
Przedmiot do wyboru (matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki) 0,25 0,5

 

 • w przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.
 • jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy,
 • w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć 8 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się  „nową maturą”

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
5 —100 % 6- 100pkt
4 — 70 % 5 – 85 pkt
3 — 30 % 4 – 70 pkt
3 – 50 pkt
2 – 30 pkt

 

 • jeżeli kandydat nie zdawał języka obcego lub języka obcego, który chce studiować na wybranej specjalności, jest zobowiązany przystąpić do wewnętrznego egzaminu wstępnego lub potwierdzić znajomość języka specjalności na poziomie B2 certyfikatem egzaminu państwowego lub egzaminem resortowym z Ministerstwie Obrony Narodowej na poziomie 3 według STANAG 6001.

Warunki przyjęcia na studia

 • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
 • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Kandydaci niepełnosprawni

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 1. przedmioty brane pod uwagę: język polski, język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia;
 2. w przypadku „nowej” matury liczbę punktów z danego przedmiotu (poziom podstawowy) stanowi 50% liczby umieszczonej przez znakiem „%” na świadectwie,
 3. w przypadku „nowej” matury liczbę punktów z danego przedmiotu (poziom rozszerzony) stanowi liczba umieszczona przez znakiem „%” na świadectwie,
 4. w przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.
 5. w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć § 8 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”

 

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

 

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 —100 %

6- 100pkt

4 — 70 %

5 – 85 pkt

3 — 30 %

4 – 70 pkt

3 – 50 pkt

2 – 30 pkt

 1. w przypadku innych przedmiotów na maturze niż określone w § 8 pkt. 1 kandydat przystępuje do wewnętrznego egzaminu wstępnego.
 2. z egzaminu wstępnego z języka obcego są zwolnione osoby, które posiadają potwierdzoną znajomość języka obcego na poziomie B1 certyfikatem egzaminu państwowego lub egzaminem resortowym z Ministerstwie Obrony Narodowej na poziomie 3 według STANAG 6001.

Kandydaci niepełnosprawni

W  przypadku,  gdy  o  przyjęcie  na  studia  ubiega   się  osoba  niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na  wniosek  kandydata, zastosować  inny  tryb przeprowadzenia egzaminu  uwzględniając    stopień  niepełnosprawności   oraz   specyfikę   danego  kierunku studiów.

Kryteria przyjęć:

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

 1. przedmioty brane pod uwagę: język polski, język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia sztuki;
 2. w przypadku „nowej” matury liczbę punktów z danego przedmiotu (poziom podstawowy) stanowi 50% liczby umieszczonej przez znakiem „%” na świadectwie,
 3. w przypadku „nowej” matury liczbę punktów z danego przedmiotu (poziom rozszerzony) stanowi liczba umieszczona przez znakiem „%” na świadectwie,
 4. w przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.
 5. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć § 8 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”).

 

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 —100 %

6- 100pkt

4 — 70 %

5 – 85 pkt

3 — 30 %

4 – 70 pkt

3 – 50 pkt

2 – 30 pkt

Kształcenie specjalistyczne

Uchwala Senatu nr 5 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kształcenie specjalistyczne oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni LingwistycznoTechnicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2022/2023

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub  potwierdzone kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika
 2. na krótkie studia specjalistyczne zostają przyjęci kandydaci według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc

Studia podyplomowe

Pedagogika:

Zarządzanie:

Budownictwo:

Psychologia:

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)