Zasady rekrutacji
  /  Zasady rekrutacji
Wszystkie dokumenty wymienione w zakładce „Wymagane dokumenty” można składać:
 • podczas rekrutacji wstępnej – skany wymaganych dokumentów wysyłamy na adres mailowy: rekrutacja@ult.edu.pl
 • po przyjęciu na studia – oryginały dokumentów dostarczamy do Uczelni osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/firmy kurierskiej.”
 1. Przedmioty brane pod uwagę: język polski oraz język obcy.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji,
 3. W przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli:

 

Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Język obcy (pisemny) 0,5 1
Język polski (pisemny) 0,5 1

 

 1. Na studia zostają przyjęci kandydaci którzy uzyskali co najmniej 40 punktów w procesie rekrutacji.
 2. W przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej,
 3. W przypadku „nowej” matury jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy,
 4. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie lub ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć  8 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się  „nową maturą”),
 5. W przypadku ,,starej” matury stosuje się przelicznik ocen na punkty zawarty w tabeli:

 

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
5 – 100 pkt 6- 100 pkt
4 – 80 pkt 5 – 85 pkt
3 – 50 pkt 4 – 70 pkt
3 – 50 pkt
2 – 0 pkt
 • jeżeli kandydat nie zdawał języka obcego lub języka obcego, który chce studiować na wybranej specjalności, jest zobowiązany potwierdzić znajomość języka specjalności na poziomie B1 certyfikatem egzaminu państwowego lub egzaminu resortowego.

Poza procesem rekrutacyjnym na studia mogą byś przyjęci:

 • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego,
 • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Studia II stopnia – filologia

 1. Ustalanie liczby punktów odbywa się na podstawie oceny na dyplomie, dla której stosuje się następujący przelicznik:

 

OCENA NA DYPLOMIE PUNKTY REKRUTACYJNE
(5) 100 pkt.
(4+) 90 pkt.
(4) 80 pkt.
(3+) 70 pkt.
(3) 60 pkt.

 

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów w procesie rekrutacji.
 2. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 punktów w procesie rekrutacji.
 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia przez kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym kierunku lub innej specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych, muszą potwierdzić znajomość języka wybranej specjalności na poziomie C1 certyfikatem językowym wydawanym przez instytucję zewnętrzną.
 1. Przedmioty brane pod uwagę: język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji.
 3. W przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli:

 

Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Język obcy (pisemny) 0,5 1
Jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 0,5 1

 

 1. W przypadku osób, które posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla określonych zawodów wyszczególnionych poniżej, zamiast punktów uzyskanych z wybranego przedmiotu na maturze (lista w punkcie 1) można wziąć pod uwagę wynik na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe pomnożony przez współczynnik zawarty w tabeli:

 

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Współczynnik dla oceny kwalifikacji zawodowych
technik budownictwa 311204 1
technik budowy dróg 311216 1
technik geodeta 311104 1
technik gazownictwa 311913 0,8
technik inżynierii sanitarnej 311218 0,8
technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222 0,7
technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 0,6

 

 1. Na studia zostają przyjęci kandydaci którzy uzyskali co najmniej 40 punktów w procesie rekrutacji.
 2. W przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.
 3. przypadku „nowej” matury jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy,
 4. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie lub ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć  9 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się  „nową maturą”),
 5. przypadku ,,starej” matury stosuje się przelicznik ocen na punkty zawarty w tabeli:

 

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
5 – 100 pkt 6- 100 pkt
4 – 70 pkt 5 – 85 pkt
3 – 30 pkt 4 – 70 pkt
3 – 50 pkt
2 – 30 pkt
 1. Przedmioty brane pod uwagę: język obcy oraz jeden z wybranych przedmiotów: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.
 2. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w procesie rekrutacji,
 3. W przypadku „nowej” matury stosuje się sumę liczby punktów wyrażonej jako liczba uzyskanych procentów z każdego przedmiotu pomnożona przez współczynnik zawarty w tabeli:

 

Przedmiot Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
Język obcy (pisemny) 0,5 1
Jeden z wybranych przedmiotów: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia, informatyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.

 

0,5 1

 

 1. W przypadku osób, które posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla określonych zawodów wyszczególnionych poniżej, zamiast punktów uzyskanych z wybranego przedmiotu na maturze (lista w punkcie 1) można wziąć pod uwagę wynik na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe pomnożony przez współczynnik zawarty w tabeli:

 

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Współczynnik dla oceny kwalifikacji zawodowych
Technik ekonomista 331403 1
Technik rachunkowości 431103 1
Technik prac biurowych 411004 1
Technik administracji 334306 0,75
Technik archiwista 441403 0,75

 

 1. Na studia zostają przyjęci kandydaci którzy uzyskali co najmniej 40 punktów w procesie rekrutacji,
 2. W przypadku „nowej” matury jeżeli dany przedmiot był zdawany w formie pisemnej i ustnej pod uwagę bierze się wynik z części pisemnej.
 3. W przypadku „nowej” matury jeżeli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.
 4. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie lub ustnie (przedmioty określone w kryteriach przyjęć  8 pkt 1 na kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się  „nową maturą”),
 5. W przypadku ,,starej” matury stosuje się przelicznik ocen na punkty zawarty w tabeli:

 

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
5 – 100 pkt 6- 100 pkt
4 – 70 pkt 5 – 85 pkt
3 – 30 pkt 4 – 70 pkt
3 – 50 pkt
2 – 30 pkt

Kształcenie specjalistyczne

Uchwala Senatu nr 5 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kształcenie specjalistyczne oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni LingwistycznoTechnicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2022/2023

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub  potwierdzone kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika
 2. na krótkie studia specjalistyczne zostają przyjęci kandydaci według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc

Studia podyplomowe

Pedagogika:

Zarządzanie:

Budownictwo:

Psychologia:

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)