Zasady rekrutacji

  /  Zasady rekrutacji

Studia licencjackie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała numer 01/2019 w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji[/vc_column_text]

Nowa matura

Kandydaci na studentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne i zdali nową maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będą przyjmowani na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj.: język polski, język angielski oraz jednego z wybranych przedmiotów: geografia, historia, matematyka.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydat zostaję przyjęty po uzyskaniu:
– minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub
– minimum 30 pkt – poziom rozszerzony.

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka, jaki chcą studiować w ramach specjalności Filologia, mogą rozpocząć studia na I roku studiów pierwszego stopnia pod warunkiem uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym średniej arytmetycznej punktów z wyników trzech obowiązkowych przedmiotów maturalnych na poziomach:
– minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub
– minimum 30 pkt – poziom rozszerzony
oraz uzyskania 60 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

Stara matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. język angielski, historia lub matematyka lub geografia oraz język polski.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

Przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej

  • laureaci olimpiad językowych szczebla wojewódzkiego
  • kandydaci, którzy pomyślnie przeszli kwalifikacje wstępną na inną uczelnię na wydział filologiczny, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc.

Zakres materiału obowiązujący na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii angielskiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii niemieckiej

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie filologii rosyjskiej

Zasady rekrutacji na studia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą:

Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania świadectwa.

Kandydaci niepełnosprawni

W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

[/vc_column][/vc_row]

Studia inżynierskie

Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu dojrzałości.

Uchwała numer 02/2018 w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Nowa matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj.: chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Kandydat zostaję przyjęty po uzyskaniu:

– minimum 60 pkt – poziom podstawowy lub

– minimum 30 pkt – poziom rozszerzony.

Stara matura

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. matematyka lub geografia lub informatyka, fizyka lub chemia oraz język obcy nowożytny.

Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

Kandydaci niepełnosprawni

W  przypadku,  gdy  o  przyjęcie  na  studia  ubiega   się  osoba  niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na  wniosek  kandydata, zastosować  inny  tryb przeprowadzenia egzaminu  uwzględniając    stopień  niepełnosprawności   oraz   specyfikę   danego  kierunku studiów.

Studia dla Obcokrajowców

Warunki odbywania studiów przez Cudzoziemców na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Warunki

Studenci z Indii i Krajów Rejonu Indyjskiego

Candidates from India Region (India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and The Maldives) please contact our academic partner – Indo-European Education Foundation (www.ieef.plhttp://www.ieef.pl/online-application/)