Biuletyn Informacji Publicznej
  /  Biuletyn Informacji Publicznej

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

na lata 2018-2028

Podstawowym zadaniem uczelni jest zwiększanie jej prestiżu i umacnianie korzystnego wizerunku jako ośrodka dydaktyczno-naukowego o istotnym znaczeniu dla regionów, w których funkcjonuje uczelnia. Uczelnia dąży także do wzrostu zasięgu swojego oddziaływania poprzez tworzenie nowych kierunków.

Dzisiejszy rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania pracownikom, stąd też w wielu instytucjach i firmach krajowych i międzynarodowych znajomość specjalistycznego języka stała się wymaganym standardem. Głównym celem oferty dydaktycznej z zakresu dziedzin humanistycznych jest podwyższenie kompetencji językowych, kształcenie studentów w zakresie specjalistycznego języka obcego, poszerzenie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych. Uczelnia kładzie także nacisk na kształtowanie kompetencji społecznych, ułatwiających funkcjonowanie na ogólnoeuropejskim i światowym rynku pracy. W swoich działaniach, Uczelnia kieruje się wzorcami dobrych praktyk oraz upowszechnianymi wzorcami międzynarodowymi, ze szczególnym naciskiem na przyjęte standardy europejskie.

Wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin technicznych i społecznych stawia przed uczelnią wymóg poszerzania oferty dydaktycznej o kierunki techniczne i społeczne, szczególnie cieszące się zapotrzebowaniem ze strony rynku pracy. Zdobyte kompetencje zarówno praktyczne, jak i formalne pozwolą absolwentom na sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

Misja Uczelni

Misją Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych i technicznych.
Od początku naszej działalności utrzymujemy wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Uczelnia za priorytet uznaje kształcenie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Uwzględniając postęp techniczny, globalizację, potrzebę przystosowania społeczeństwa do ciągle zmieniającego się rynku pracy, kształci studentów. Umożliwia zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Stwarza warunki studentom do nauczania i uczenia się oraz samorealizacji. Uczelnia kreuje wśród studentów postawę otwartości, wzajemnego szacunku i tolerancji. Dbając o wysoką jakość kształcenia, uwzględnia w ofercie kształcenia aktualne potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy oraz konieczność kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Motywuje studentów do ciągłego samorozwoju, krytycznego myślenia, kreatywności oraz samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych.

Misją uczelni jest dawanie szerokiej wiedzy w zakresie kierunków lub kierunków i specjalności zawodowych zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, stwarzanie warunków do rozwoju studentów, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych poprzez umożliwianie zdobywania wiedzy, nowych kwalifikacji zawodowych oraz dokształcania się. Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna dbając o rozwój kadry naukowo – dydaktycznej organizuje konferencje naukowe, stwarza możliwość udziału pracowników w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wspiera prace badawcze kadry.

Program studiów w ULT w Przasnyszu

Uczelnia kształci studentów w specjalności budownictwo pasywne, konstrukcje budowlane, filologia angielska, niemiecka i rosyjska w systemie dziennym i zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, ćwiczeń, oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego lub inżynierskiego, otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata z zakresu filologii angielskiej, niemieckiej lub rosyjskiej, bądź też dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem inżyniera z zakresu budownictwa.
  • Tytuł licencjata uprawnia do nauczania języka angielskiego, rosyjskiego, oraz drugiego wybranego języka w szkołach różnego typu, a także do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w specjalności filologia angielska, niemiecka lub rosyjska.
  • Tytuł inżyniera uprawnia absolwentów do ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia budowlane, a także do podjęcia uzupełniających studiów magisterskich w specjalności budownictwo.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.